Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Институт за хората и промените“ ЕООД, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на интернет страницата anti-prah.equipment. Тази страница съдържа средства за пазаруване през интернет, наричани по-долу „ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН”.

(2) ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН предлага електроуреди, консумативи и услуги за ПОЧИСТВАНЕ НА ПРАХ.


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „Институт за хората и промените“ ЕООД (ИНХОП), “Institute for the People and Changes” (IN-PC)

2. Седалище и адрес на управление: Гр. София, пк 1421, ул. Димитър Хаджикоцев, № 65, вх. Б, ап. 3

3. Интернет адрес (домейн) за упражняване на дейността:

  • anti-prah.equipment

4. Данни за кореспонденция: Тел. +359 882 411 283, ел.поща: office@in-pc.org

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204695494

6. Доставчикът е вписан като администратор на лични данни в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с № 431920.

7. Надзорни органи:

1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: Няма


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН продукти (услуги и дигитални файлове или връзки към такива), включително следното: 

1. Да се абонират с име и и-мейл за получаване на информация (новини) за предлаганите в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН продукти;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на продуктите, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4. Да извършват плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови продукти (услуги), предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

6. Да преглеждат стоките и услугите, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за продуктите, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 4. Доставчикът организира доставката на поръчаните продукти и гарантира правата на потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на продуктите, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние (телефон, месинджър).

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на продукти, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените продукти съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Потребителите продукти в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на продуктите.

Чл. 6. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя.

(3) Доставчикът и Потребителите се задължават да изразяват (пишат, попълват) вярна информация.


IV. РЕД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) Предлаганите за продажба продукти са изброени на страниците на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Изберете продукт и следвайте обичайната последователност от стъпки (Преглед на описанието; вземане на решение и натискане на бутон "Купи сега" или "Добави в количката", попълване на данни за клиента, данни за доставка, извършване на плащане с карта или EasyPay или - наложено плащане при приемане на доставената стока (от куриер). 


V. ТЕХНИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА 

Чл. 8. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(4) Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени от него.

(5) За всяка поръчка, ДОГОВОРЪТ се счита за сключен от момента на получаване на съобщение за направено плащане.


VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 9. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 10. (1) Основните характеристики на продуктите, предлагани от Доставчика, са посочени в ОПИСАНИЕТО на всеки продукт на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на продуктите с включени всички данъци се определя от Доставчика и е посочена в ОПИСАНИЕТО.

(3) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика.

(4) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

(5) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

Чл. 11. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 15 до 30 дни след датата на плащане.

(2) Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Използва се предоставения през сайта Формуляр за отказ от договора.

(3) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ се отказва от закупуването на материален продукт, той трябва да изпрати стоката до адреса на доставчика по куриер, за своя сметка.

(4) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

(5) Връщането става с банков превод, по сметка посочена от потребителя.


VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 12. Доставчикът организира доставката на поръчани стоки с помощта на посредник (Еконт, Спиди или други).

Чл. 13. Потребителят може да прегледа продукта в момента на доставката и ако не отговаря на изискванията - може да откаже нейното получаване.  


VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 14. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителяя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

(4) Потребителие се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Чл. 15. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.


IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 16. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Потребителят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Потребителятят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 17. Доставчикът публикува последния вариант на тези общи условия на сайта си.


X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 18. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

– в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответния поръчан продукт, ако правото на отказ от договора е приложимо.


XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 20. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 21. (1) Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани чрез обсъждане, търсене, договаряне и прилагане на взаимно-изгодни решения.

(2) При неспособност на страните да договорят взаимно-изгодно решение, те се обръщат към компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.


Дата на последна редакция и одобряване: 27.7.2019 г.

Доц. д-р инж. Румен Кръстев, управител


Количката ти е празна

Продължи

Количка

Междинна сума:
Отстъпка 
Отстъпка 
Виж повече
Изчерпан